Day: March 18, 2019

Categories school

โรงเรียนระดับท็อปที่อังกฤษ จ่ายเพียงปีละ 1.2 ล้านบาท : St John’s College, Cardiff

สรุปข้อมูลสำคัญ ผลสอบ A-level ปี 2018 65% A* – A 86% A* – B ชั้นปีที่รับนักเรียนเข้าเรียนได้ Year 11 (อายุ 11 ปีขึ้นไป) Year 8 (อายุ 12 ปีขึ้นไป) Year...