Day: October 7, 2019

Categories articles

โรงเรียนที่ดี จะไม่ทำแบบนี้กับลูกของเรา

คุณพ่อคุณแม่ลองพิจารณาดูนะครับ ว่าลูกของเรากำลังเติบโตในที่ที่ส่งเสริมให้เขาเติบโตได้อย่างแท้จริงหรือไม่ หรือแค่ทำให้เรารู้สึกด้อยค่าไปเรื่อย ๆ ไปวัน ๆ