Day: January 10, 2021

Categories articles

สอบ May/June 2021 : จะมีหรือไม่ และต้องทำอย่างไร

จากประกาศล่าสุดเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2021 ที่ผ่านมา ประเทศอังกฤษทั้งประเทศจะไม่มีการสอบ GCSE และ A-level ในรอบ May/June 2021 นี้ เนื่องมาจากสถานการณ์ของ Covid-19 คำถามที่เกิดขึ้นตามมาสำหรับนักเรียนที่อยู่ Year 11, Year 12, และ Year 13 ก็คือ เรื่องนี้จะกระทบกับการสอบรอบ May/June 2021 นอกประเทศอังกฤษ รวมถึงประเทศไทยด้วยหรือไม่ และควรต้องเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรดี