Latest articles

What you need to know for your success

รีวิว การสอบ Duolingo English Test

ถ้าพูดถึงการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการเรียนต่อ เราก็มักจะนึกถึง IELTS และ TOEFL เป็นอย่างแรก ๆ แต่ตั้งแต่ปีก่อนจนถึงปัจจุบันที่สถานการณ์ของ Covid-19 ยังน่าเป็นห่วง และทำให้การสอบ IELTS นั้นไม่สะดวกจากเหตุผลของเรื่องโรคระบาด University หลาย ๆ แห่งจึงรับพิจารณาผลการสอบอื่น ๆ เพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอบที่สามารถทำ Online จากที่ไหนก็ได้ และหนึ่งในนั้นก็คือ Duolingo English Test ครับ

รีวิว การสอบ Duolingo English Test

ถ้าพูดถึงการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการเรียนต่อ เราก็มักจะนึกถึง IELTS และ TOEFL เป็นอย่างแรก ๆ แต่ตั้งแต่ปีก่อนจนถึงปัจจุบันที่สถานการณ์ของ Covid-19 ยังน่าเป็นห่วง และทำให้การสอบ IELTS นั้นไม่สะดวกจากเหตุผลของเรื่องโรคระบาด University หลาย ๆ แห่งจึงรับพิจารณาผลการสอบอื่น ๆ เพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอบที่สามารถทำ Online จากที่ไหนก็ได้ และหนึ่งในนั้นก็คือ Duolingo English Test ครับ

Feature Clips

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการส่งลูกเรียนโรงเรียนอินเตอร์ (ครูจ๋อมแจ๋ม)

เปรียบเทียบหลักสูตร UK USA IB Thai (ครูตู่)

Find out more : https://www.youtube.com/channel/UCQpSg6GNZ02gIS-VYos-sfA

YouTube
YouTube
Follow by Email
RSS