Oxford International College โรงเรียน Sixth Form College ผลงาน​ A-level อันดับหนึ่งของประเทศอังกฤษ (อ้างอิง: The telegraph) มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยระดับท็อป มากมาย (ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรียนได้ที่ https://www.oxcoll.com หรือติดต่อทีมงาน APSthai และ Krutoo ได้เลยครับ) ได้แจก Reading Lists สำหรับนักเรียนเพื่ออ่านและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในการเตรียมตัวเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยระดับท็อป ในด้านที่ต้องการ

gal3001-1

ในที่นี้จะแบ่งเป็น 3 หมวดด้วยกัน ได้แก่ Healthcare & Biological Science, Physical Science & Math, และ Social Science & Commerce ครับ

Healthcare & Biological Science

Alberts, B., Bray, D., Hopkin, K. & Johnson, A. (2009) Essential cell biology. USA: Garland.

Ahmed, N. (2016). Clinical biochemistry (2nd edn). UK: Oxford University Press.

Ahmed, N., Glencross, H. & Wang, Q. (2016). Biomedical science practice (2nd edn). UK: Oxford University Press.

Ashcroft, F. (2012) The spark of life: Electricity in the human body. UK: Penguin Books.

Avent, N. (2018). Transfusion and transplantation science (2nd edn). UK: Oxford University Press.

Berg, J.M., Tymoczko, J.L., Gatto, G.J. & Stryer, L. (2015). Biochemistry (8th edn). USA: W.H. Freeman & Co.

Brooker, R.J. (2017). Genetics: Analysis and principles (6th edn). USA: McGraw-Hill Education.

Brüne, M. (2015). Textbook of evolutionary psychiatry and psychosomatic medicine: The origins of psychopathology (2nd edn). UK: Oxford University Press.

Calvin, W.H. & Ojamann, G.A. (1995). Conversations with Neil’s brain: The natural nature of thought and language. USA: Basic Books.

Carey, N. (2012). The epigenetics revolution: How modern biology is rewriting our understanding of genetics, disease and inheritance. USA: Columbia University Press.

Clayden, N., Greeves, N. & Warren, S. Organic chemistry (2nd edn). UK: Oxford University Press.

Dawkins, R. (2004). The ancestor’s tale: A pilgrimage to the dawn of evolution. UK: Mariner Books.

Dawkins, R. (2006). The blind watchmaker. UK: Penguin Books.

Dawkins, R. (2016). The selfish gene: 40th Anniversary edition (Oxford Landmark Science). UK: Oxford University Press.

Francis, R. (2011). Epigenetics: The ultimate mystery of inheritance. USA: W.W. Norton & Company.

Gawande, A. (2014). Being mortal: Medicine and what matters in the end. USA: Metropolitan Books.

Gluckman, P., Beedle, A., Buklijas, T., Low, F. & Hanson, M. (2016). Principles of evolutionary medicine (2nd edn). UK: Oxford University Press.

Gylnn, I. (2010). Elegance in science: The beauty of simplicity. UK: Oxford University Press.

Hilal-Dandan, R. & Brunton, L. (2013). Goodman and Gilman manual of pharmacology and therapeutics (2nd edn). USA: McGraw-Hill Education.

Hill, R.W., Wyse, G.A. & Anderson, M. (2016). Animal physiology (4th edn). UK: Sinauer Associates, Inc.

Horowitz, A. (2009). Inside of a dog: What dogs see, smell, and know. USA: Scribner Book Company.

Housecroft, C.E. & Sharpe, A.G. (2018). Inorganic chemistry (5th edn). UK: Pearson.

Howard, P.A. (2016). Basic & applied concepts of blood banking and transfusion practices (4th edn). USA: Mosby.

King, J. (2011). Reaching for the sun: How plants work (2nd edn). UK: Cambridge University Press.

Lavers, C. (2000). Why elephants have big ears. UK: Victor Gollancz.

Loke, Y.W. (2013). Life’s vital link: The astonishing role of the placenta. UK: Oxford University Press.

Moalem, S. (2007). Survival of the sickest: A medical maverick discovers why we need disease. USA: William Morrow.

Montgomery, D.R. (2015). The hidden half of nature: The microbial roots of life and health. USA: W.W. Norton & Company.

Mukherjee, S. (2011). The emperor of all maladies: A biography of cancer. USA: Schribner.

Murphy, K. & Weaver, C. (2016). Janeway’s Immunobiology (9th edn). USA: Garland Science.

Murray, J.J., Nunn J.H. & Steele, J.G. (2003). The prevention of oral disease (4th edn). UK: Oxford University Press.

Nobel, P.S. (2005). Physicochemical and environmental plant physiology (3rd edn). Holland: Elsevier Academic Press.

Nott, D. (2020). War doctor: Surgery on the front line. UK: Picador.

Orchard, G. & Nation, B. (2014). Cell structure & function. UK: Oxford University Press.

Pocock, G., Richards, C.D. & Richards, D.A. (2017). Human physiology (5th edn). UK: Oxford University Press.

Sacks, O. (1985). The man who mistook his wife for a hat and other clinical tales. UK: Gerald Duckworth.

Starr, D. (2002). Blood: An epic history of medicine & commerce. USA: Diane Pub Co.

Simons, D. Potter, C. & Temple, G. (2007). Hypnosis and communication in dental practice. UK: Quintessence Publishing.

Tappia, P.S., Bhullar, S.K. & Dhalla, S.N. (2020). Biochemistry of cardiovascular dysfunction in obesity. USA: Springer.

Tortora, G.T. & Derrickson, B.H. (2009). Essentials of anatomy and physiology: International student version. USA: John Wiley & Sons.

Vogel, S. (2013). Comparative biomechanics: Life’s physical world (2nd edn). USA: Princeton University Press.

Washer, P. (2009). Clinical communication skills. UK: Oxford University Press.

Widmaier, E.P. (1998). Why geese don’t get obese (and we do). USA: W.H. Freeman and Co.

Willmer, P. Stone, G. & Johnston, I. (2004) Environmental physiology of animals (2nd edn). UK: Blackwell Publishing Ltd.

Yong, E. (2016). I contain multitudes: The microbes within us and a grander view of life. UK: Bodley Head.

Physical Science & Math

Aalen, O., Borgan, O. & Gjessing, H (2008). Survival and event history analysis: A process point of view. USA: Springer.

Aaronson, S. (2013). Quantum computing since Democritus. UK: Cambridge University Press.

Anderson, J.D. (2010). Fundamentals of aerodynamics (Mcgraw Hill Series in Aeronautical and Aerospace Engineering) (5th edn). USA: McGraw-Hill Education.

Ball, P. (1999). Made to measure: New materials for the 21st century. USA: Princeton University Press.

Bell, E.T. (1996). Mathematics: Queen and servant of science. UK: G. Bell and Sons Ltd

Botton, A. (2014). The architecture of happiness. UK: Penguin Group.

Ching, F.D.K. (2015). Architectural graphics (6th edn). USA: John Wiley & Sons.

Dewdney, A.K. (2003). New Turing omnibus. UK: Palgrave Macmillan.

Fetter A.L. & Walecka J.D. (2003). Quantum theory of many-particle systems. USA: Dover Publications Inc.

Forbes, P. (2006). The gecko’s foot: How scientists are taking a leaf from nature’s book. USA: Harper Perennial.

Glasserman, P. (2010). Monte Carlo methods in financial engineering. USA: Springer.

Gordon, J.E. (2018). The new science of strong materials. USA: Princeton University Press.

Hills, W.D. (2001). The pattern on the stone: The simple ideas that make computers work. UK: Phoenix

Hogg, R.V & Tanis, E.A. (2015). Probability and statistical inference, global edition (9th edn). UK: Pearson Education Limited.

Hughes, E., Hiley, J., McKenzie-Smith, I. & Brown, K. (2016). Hughes electrical and electronic technology (12thedn.). UK: Pearson.

Körner, T.W. (1996). The pleasures of counting. UK: Cambridge University Press.

Kurzweil, R. (2005). The singularity is near. USA: Duckworth.

Lorrain, P. & Corson, D.R. (1990). Electromagnetism, principles and applications (2nd edn). USA: W. H. Freeman & Co Ltd.

Macdonald, A.S., Richards, S.J. & Currie, I.D. (2018). Modelling mortality with actuarial applications. UK: Cambridge University Press.

MacKay, D.J.C. (2008). Sustainable energy – without the hot air. UK: UIT Cambridge Ltd.

Main, I.G. (1989). Vibrations and waves in physics (3rd end). UK: Cambridge University Press.

Meriam, J.L., Kraige, L.G. & Bolton, J.N. (2016). Engineering mechanics: Dynamics (8th edn). USA: John Wiley & Sons.

Neale, V. (2017). Closing the gap: The quest to understand prime numbers. UK: Oxford University Press.

Norman, E., Cubitt, J., Urry, S. & Whittaker, M. (2000). Advanced design and technology. UK: Longman Group Ltd.

Perec, G. (2008). Species of spaces and other pieces. UK: Penguin Classics.

Petzold, C. (2000). Code: The hidden language of computer hardware and software. USA: Microsoft Press.

Rogers, G. & Mayhew, Y. (1992). Engineering thermodynamics: Work and heat transfer (4th edn). UK: Pearson Education Limited.

Sautoy, M. (2004). The music of the primes: Why an unsolved problem in mathematics matters. USA: Harper Perennial.

Sautoy, M. (2009). Finding moonshine: A mathematician’s journey through symmetry. USA: Harper Perennial.

Silver, N. (2012). The signal and the noise: Why so many predictions fail – but some don’t. UK: Penguin Group.

Spiegel, M.R. (1959). Vector analysis and an introduction to tensor analysis. USA: Schaum Publications.

Stroud, K.A., Booth, D.J. (2013). Engineering mathematics (7th edn). UK: Palgrave Macmillan.

Sumpter, D. (2018). Outnumbered: From Facebook and Google to fake news and filter-bubbles – The algorithms that control our lives. USA: Bloomsbury Sigma.

Sutton, I. (2000). Western architecture: A survey from ancient Greece to the present. UK: Thames and Hudson Ltd.

Tremayne, D. (2009). The science of Formula 1 design. UK: J.H. Haynes & Co. Ltd.

Vincenti, W.G. (1993). What engineers know and how they know it: Analytical studies from aeronautical history. USA: Johns Hopkins University Press.

Watts, A. (2018). Modern construction handbook (5th edn). Switzerland: Birkhäuser.

Whalley, P.B. (1992). Basic engineering thermodynamics. UK: Oxford University Press.

Wittkower, R. (1991). Architectural principles in the age of humanism (4th edn). USA: John Wiley & Sons.

Zeng, L., Jansson, L. & Wiberg, N. (2015). Toward consistent design evaluation of nuclear power piping by nonlinear finite element analysis. USA: American Society of Mechanical Engineers.

Social Science & Commerce

Acemoglu, D. (2012). Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty. UK: Penguin Random House.

Angrist, J & Pischke, J. (2014). Mastering metrics: The path from cause to effect. USA: Princeton University Press.

Beard, M. (2003). The Parthenon. USA: Harvard University Press.

Barnett, H. (2002). Britain unwrapped: Government and constitution explained. UK: Penguin.

Bentham, J. (2018 [1789]). An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. UK: Forgotten Books.

Berlins, M. & Dyer, C. (2000). The law machine (5th edn). UK: Penguin.

Brunt, P.A. (1993). Social conflicts in the Roman Republic (2nd edn). USA: W. W. Norton & Co.

Buckle, M. & Thompson, J. (2016). The UK financial system: Theory and practice. UK: Manchester University Press.

Chandler, A. (1990). Scale and scope: Dynamics of industrial capitalism. USA: Harvard University Press.

Collier, P. (2007). The bottom billion: Why the poorest countries are failing and what can be done about it. UK: Oxford University Press.

Conee, E. & Sider, S. (2015). Riddles of existence: A guided tour of metaphysics (2nd edn). UK: Oxford University Press.

Dennett, D.C. (1986). Content and consciousness (2nd edn). UK: Routledge.

Dennett, D.D. (2013). Intuition pumps and other tools for thinking. UK: Penguin.

Diamond, J. (2005). Guns germs and steel: The fates of human societies (2nd edn). USA: W. W. Norton & Co.

Dixit, A. (1991). Thinking strategically: Competitive edge in business, politics and everyday life. USA: W.W. Norton & Company.

Erikson, E. (1987). Childhood and Society (2nd edition). USA: W. W. Norton & Co.

Ferguson, N. (2008). The ascent of money: A financial history of the world. UK: Allen Lane.

Freedberg, D. (1991). The power of images: Studies in the history and theory of response (2nd edn). USA:University of Chicago Press.

Frith, C. (2007). Making up the mind: How the brain creates our mental world. USA: Blackwell.

Grayling, A.C. (2020). The good state: On the principles of democracy. UK: Oneworld Publications.

Handy, C.B. (1993). Understanding organisations (4th edn). UK: Penguin Books.

Hannah, L. (1976). The rise of the corporate economy. UK: Routledge.

Hobsbawm, E.J. (1999). Industry and empire: From 1750 to the present day (2nd edn). UK: Penguin.

Hobsbawm, E.J. (2013). Fractured times: Culture and society in the twentieth century. UK: Little, Brown.

Hume, D. (2018 [1748]). An enquiry concerning human understanding. UK: Simon & Brown.

Ian, M (2013). Legal method (9th edn). UK: Palgrave Macmillan.

Kennedy, H. (1992). Eve was framed: Women and British justice. UK: Chatto & Windus.

King, M. & Trowell, J. (1992). Children’s welfare and the Law: The limits of legal intervention. USA: SAGE Publications Ltd.

Loftus, L. (1996). Eyewitness testimony (2nd edn). USA: Harvard University Press.

Mill, J.S. (2017 [1863]). Utilitarianism. USA: CreateSpace Independent Publishing Platform.

Neufeld, M. (1995). The restructuring of international relations theory. UK: Cambridge University Press.

Pinker, S. (2002). The blank slate: The modern denial of human nature. UK: Allen Lane.

Pinker, S. (2007). The stuff of thought: Language as a window into human nature. UK: Penguin Group.

Simitis, C. (2014). The European debt crisis: The Greek case. UK: Manchester University Press.

Smith, S., Grand, J.L. & Carol Propper (2008). The economics of social problems (4th edn). UK: Red Globe Press.

Sorkin, A.R. (2009). Too big to fail: The inside story of how Wall Street and Washington fought to save the financial system – and themselves. UK: Penguin Group.

Stein, P. (1999). Roman law in European history. UK: Cambridge University Press.

Taleb, N.N. (2007). The black swan: The impact of the highly improbable (2nd edn). USA: Random House.

Taylor, S. & Woodhams, C. (2016). Human resource management: People and organisations (2nd edn). UK: Chartered Institute of Personnel and Development.

Tijms, H. (2004). Understanding probability: Chance rules in everyday life. UK: Cambridge University Press.

Wendt, A. (1999). Social theory of international politics. UK: Cambridge University Press.

ขอให้ทุกคนสนุกกับการอ่านหนังสือ และ การเรียนรู้นะครับ