สำหรับการสมัครเรียนต่อในประเทศอังกฤษ นอกจากเรื่องของเกรดและ Personal Statement แล้ว สิ่งที่ต้องตรวจสอบให้ดีก่อนทุกครั้วคือ ให้แน่ใจว่าคณะที่เราจะสมัคร มหาวิทยาลัยที่เราอยากจะเรียน เขาได้ขอให้เราสอบ Admissions Tests หรือไม่ ในบางมหาวิทยาลัย เช่น University of Cambridge และ University of Oxford ****จะขอให้เราเข้าสอบ Admissions Tests เพื่อเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เขาจะประเมินควบคู่กันไป เลยจะพามารู้จักกับ Admissions Tests เพื่อเตรียมตัวเองให้ดีก่อนสมัครเรียนกันค่ะ

Admissions Tests คืออะไร?

Admissions Tests คือแบบทดสอบความรู้ที่วัดความรู้นอกเหนือจากสิ่งที่เรียนในห้องเรียน ส่วนใหญ่แล้วเป็นเฉพาะทางด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ทางการแพทย์ (BMAT) และด้านฟิสิกส์ วิศวกรรรมศาสตร์และวัสดุศาสตร์ (PAT) โดยในแต่ละมหาวิทยาลัยก็จะขอแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยว่าต้องการใช้ Admissions Test แบบไหนเพื่อให้ตรงกับมาตรฐานของทางมหาวิทยาลัยค่ะ

Admissions Tests เพื่อเข้ามหาวิทยาลัยในอังกฤษ

ที่จริงแล้ว มี Admissions Test หลากหลายรูปแบบมาก แต่จะนำ Admissions Tests ที่พบเห็นกันได้ส่วนใหญ่และเป็นประโยชน์กับคนที่สนใจอยากไปเรียนต่ออังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ตัวเองนะคะ

ด้านกฎหมาย (Law)

• LNAT – National Admissions Test for Law

รูปแบบของข้อสอบ

 • ทักษะด้าน Verbal Reasoning
 • ความสามารถในการเข้าใจ (Understand) และตีความ (Interpret) ข้อมูล
 • มีความสามารถในการให้เหตุผลแบบอุปนัย (Inductive) และ การให้เหตุผลแบบนิรนัย (Deductive) ได้
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปความได้

ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics)

 • Mathematics Admissions Test (MAT)

ส่วนใหญ่แล้ว MAT จะใช้เพื่อเข้าเรียนในคณะ ดังต่อไปนี้

 • Computer Science
 • Computer Science and Philosophy
 • Mathematics
 • Mathematics and Computer Science
 • Mathematics and Philosophy
 • Mathematics and Statistics.

รูปแบบของข้อสอบ

MAT ออกแบบมาเพื่อวัดว่าผู้เรียนมีความรู้อย่างลึกแค่ไหนในวิชาคณิตศาสตร์ มากกว่าวัดว่ารู้กว้างขวางแค่ไหน และเด็กที่ไม่ได้ลงเรียนวิชา Further Mathematics ใน A-Level โดยคำถามที่ใช้ในข้อสอบจะใช้ความรู้ของวิชา Maths ในช่วงของ AS-Level และบางประเด็นจะหยิบมากจาก A-Level

 • Sixth Term Examination Paper (STEP)

มหาวิทยาลัยที่ใช้ STEP ประกอบไปด้วย the University of Cambridge, the University of Warwick และ Imperial College London

รูปแบบของข้อสอบ

จะเป็นคำถามรูปแบบเดียวกันกับที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัย โดยที่มีเปเปอร์ให้เลือกสอบ จะต้องตรวจสอบมหาวิทยาลัยอีกครั้ง

STEP 2: จะอ้างอิงจาก A Level Mathematics และ AS Level Further Mathematics

STEP 3: จะอ้างอิงจาก A Level Mathematics และ A Level Further Mathematics

 • Test of Mathematics for University Admissions (TMUA)

เป็นข้อสอบที่วัดว่าผู้เรียนมีการคิดทางคณิตศาสตร์ (Mathematical thinking) และทักษะที่เป็นเหตุเป็นผล (Reasoning Skills) หรือไม่ โดยทักษะเหล่านี้มีความจำเป็นอย่างมากในการเรียนในคณะ Mathematics หรือที่เกี่ยวข้องกับ Mathematics เช่น Computer Science หรือ Economics

รูปแบบของข้อสอบ

Paper 1: Applications of Mathematical Knowledge

เน้นในการของการประยุกต์ใช้ความสามารถในด้านคณิตศาสตร์กับสถานการณ์ใหม่ ๆ

Paper 2: Mathematical Reasoning

เน้นในการจัดการกับเหตุผลทางคณิตศาสตร์ และแนวคิดง่าย ๆ จากตรรกะเบื้องต้น

ด้านการแพทย์ (Medical courses)

 • The BioMedical Admissions Test (BMAT)

รูปแบบของข้อสอบ

หากใครที่อยากจะเรียนต่อด้านการแพทย์ การสอบจะจัด 2 ครั้งคือในเดือนมีนาคม และตุลาคม ผู้สมัครจะต้องยื่นคะแนนสอบวิชา BMAT สอบเพียงแค่ 1 ครั้งให้กับทางมหาวิทยาลัย เพราะฉะนั้นจะต้องตรวจสอบให้ดีว่ามหาวิทยาลัยที่ตัวเองจะสมัครใช้ผลสอลของรอบไหน โดยรูปแบบข้อสอบจะเน้นทักษะที่ใช้ความคิด (Thinking Skills) ในด้านต่าง ๆ เช่น ความสามารถในการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์กับเรื่องอื่น และทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)

ด้านภาษา (Language)

 • Oxford ELAT (English Literature Admissions Test)

สำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนด้านภาษาอังกฤษและวรรณคดี อย่างเช่น ใน University of Oxford โดยเฉพาะในคอร์ส English Language and Literature, Classics and English, English and Modern Languages และ History and English ก็จะต้องสอบ Oxford ELAT

รูปแบบของข้อสอบ

จะวัดทักษะการอ่าน ที่จะต้องใช้ในการอ่าวรรณกรรมที่ไม่คุ้นเคยได้ และจะต้องเขียน 1 เรียงความที่ให้เปรียบเทียบ 2 ข้อความ โดยเน้นองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ภาษา (Language) ภาพ (Imagery) วากยสัมพันธ์ (Syntax) รูปแบบและโครงสร้าง (Form and Structure)

นี่เป็นเพียงแค่ Admissions Tests ส่วนหนึ่งที่ทางมหาวิทยาลัยบางแห่งใช้เพื่อเป็นการวัดความสามารถของผู้เรียนที่สนใจสมัครเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยที่อังกฤษ หากอยากรู้ว่าตัวเองต้องสอบหรือไม่? และถ้าต้องสอบมีวิชาไหนบ้าง? แนะนำให้ติดต่อมาที่ทีมงาน APSthai เพื่อให้คำแนะนำที่ถูกต้องนะคะ