เป้าหมายการสร้างคนสำหรับ IB Diploma คือการสร้างคนให้เป็น Global Citizen ซึ่งสำหรับหลักสูตร IB แล้ว Global Citizen ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • รู้ลึกในด้านที่ตนเองสนใจ และนั่นคือการเลือกเรียนวิชา HL (Higher Level)
 • รู้รอบในด้านอื่น ๆ ที่สำคัญกับชีวิต และนั่นคือการเลือกเรียนวิชา SL (Standard Level)
 • มีทักษะ Critical Thinking และนั่นคือการทำ Theory of Knowledge (TOK)
 • มีทักษะในการค้นคว้าวิจัย และนั่นคือการทำ Extended Essay (EE)
 • มีการทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และนั่นคือ Creativity
 • มีการทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และนั่นคือ Activity
 • มีการทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการช่วยเหลือสังคม และนั่นคือ Service

เพราะฉะนั้น Key Success สำหรับการเรียน IB Diploma จึงประกอบไปด้วย 3 ข้อดังนี้

ข้อแรก ความสนใจใฝ่รู้ในทุก ๆ เรื่อง

การคิดคะแนนของ IB Diploma จะไม่ได้คิดแค่คะแนนแต่ละวิชาเหมือนหลักสูตรอื่น ๆ อย่างเช่น A-level แต่ยังมีการคิดคะแนนรวมจากทุกวิชารวมกันแล้วรวมกับคะแนนของ TOK กับ EE ด้วย โดยจะสังเกตได้จากเวลาที่ University ให้ Conditional offer กับนักเรียนในหลักสูตร IB Diploma นั้น จะมีการกำหนดมาทั้งคะแนนในวิชา HL แต่ละวิชา และคะแนนรวมที่ต้องได้ ยกตัวอย่างเช่น ต้องสอบได้ 7,7,6 ใน HL และได้คะแนนรวม 41 จาก 45 คะแนนเป็นต้น

ถ้าจะประสบความสำเร็จในการเรียน IB Diploma ได้นั้น จะให้ความสนใจแค่วิชาที่ตัวเองชอบหรือทำได้ดีอย่าง HL นั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ หรือจะรับผิดชอบการเรียนเป็นอย่างดี แต่ไม่ให้ความสำคัญกับ TOK และ EE ก็เป็นไปไม่ได้เช่นกัน เพราะฉะนั้น Key Success ข้อแรกสำหรับการเรียน IB Diploma ก็คือความสนใจใฝ่รู้ในทุก ๆ เรื่อง

ข้อที่สอง ความสนุกที่ได้คิด ค้นคว้า และลงมือทำ

สำหรับ IB Diploma นั้น แก่นหลักที่ถือว่าเป็น Core Element นั่นก็คือ TOK, EE และ CAS โดยที่

 • TOK จะฝึกให้เราคิด ตั้งคำถามกับความรู้ต่าง ๆ ที่เรามี ว่าเรารู้ได้อย่างไร เรารู้มาจากไหน คนอื่นจะรู้เหมือนเราไหม สิ่งที่ทำให้คนรู้ต่างกันคืออะไร และสิ่งที่รู้นั้นเชื่อถือได้หรือไม่
 • EE จะฝึกให้เราค้นคว้าต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่ เราจะต้องตั้งคำถามกับสิ่งที่เกิดขึ้น หาข้อมูลเพิ่มเติม แล้วค้นคว้า วิจัย ทดลอง ครุ่นคิด จนได้เป็นข้อสรุปออกมา
 • CAS จะฝึกให้เราต้องมีกิจกรรมที่รอบด้าน ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ ต้องมีสุขภาพที่ดี ต้องช่วยเหลือสังคม เพื่อให้เรามีความเป็นคนที่สมบูรณ์แบบจริง ๆ

คนที่สนุกกับชีวิตที่รอบด้าน ทั้งการเรียน การได้คิด ค้นคว้า และลงมือทำสิ่งต่าง ๆ จะเรียน IB Diploma ได้อย่างมีความสุข ในขณะที่คนที่ไม่ได้เห็นความสำคัญของสิ่งเหล่านี้ จะมองสิ่งต่าง ๆ นอกเหนือจากการเรียนว่าเป็นภาระ และทำให้งานที่ต้องทำในการเรียนนั้นหนักหนาขึ้น เพราะฉะนั้น Key Success ข้อที่สองสำหรับการเรียน IB Diploma คือความสนุกรวมไปถึงการเห็นประโยชน์ของการได้คิด ค้นคว้า และลงมือทำ นอกเหนือไปจากแค่เรื่องของการเรียนตามปกติ

ข้อที่สาม ความสามารถในการเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ

IB Diploma ถูกออกแบบมาให้หลักสูตรมีความกลมกล่อมทั้งเรื่องของวิชาการ กระบวนการในการคิด และการทำกิจกรรมต่าง ๆ เมื่อไรก็ตามที่เราสามารถเห็นความเชื่อมโยงเหล่านี้ได้ ยกตัวอย่างเช่น

 • สิ่งที่เรียนในวิชา HL มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียนในวิชา SL อย่างไร จะเอื้อประโยชน์ต่อกันและกันได้อย่างไร
 • หลักการของ TOK สามารถทำให้เราเรียนวิชาต่าง ๆ ทั้งใน HL และ SL ได้ดีขึ้นอย่างไร
 • การทำ EE ทำให้เราสามารถต่อยอดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ของเราในวิชาต่าง ๆ ได้ดีขึ้นอย่างไร
 • แนวทางของ TOK สามารถทำให้การทำ EE ของเรามีคุณภาพมากขึ้นได้อย่างไร
 • ทั้งความรู้ในวิชาต่าง ๆ รวมถึงการทำ TOK และ EE มีความเกี่ยวข้องต่อสิ่งต่าง ๆ ที่ทำใน CAS อย่างไร
 • การทำสิ่งต่าง ๆ ใน CAS สามารถช่วยให้เราเข้าใจอะไร ๆ ได้มากขึ้นอย่างไร

เมื่อนั้น เราก็จะเรียน IB Diploma ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ตามวัตถุประสงค์ในการสร้างคนที่ IB กำหนดขึ้นมาจริง ๆ เพราะฉะนั้น Key Success ข้อที่สามสำหรับการเรียน IB Diploma คือความสามารถในการเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ ที่เราทำทั้งหมดเข้าด้วยกันได้

IB Diploma เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจ แต่ไม่ใช่หลักสูตรที่เหมาะกับทุกคน การเข้าใจว่าแก่นแท้ของหลักสูตรคืออะไร และการวิเคราะห์ตนเองได้ว่า ตนเองมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับหลักสูตรหรือไม่ นั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

IB Diploma เป็นหลักสูตรที่ดีมาก ๆ หลักสูตรหนึ่ง และจะดีที่สุดถ้าคนที่เลือกเรียนนั้น มีความเหมาะสมกับหลักสูตรนี้จริง ๆ และมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว Key Success ทั้ง 3 ข้อสำหรับการเรียน IB Diploma ก็จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ และนำเราไปสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอน

อยากรู้ว่าตัวเราเหมาะสมกับหลักสูตรอะไร เข้ามาพูดคุยกับทีม APSthai และ Krutoo ได้เลยนะครับ ทัก Line @apsthai หรือโทรมาที่ 084-320-1789 ได้เลยครับ

APSthai : The Best Education In Your Own Version